Ενημερωτικό σημείωμα γονέων ΕΔΩ

Υπεύθυνη Δήλωση ΕΔΩ

Η επιστροφή των υπογεγραμμένων δηλώσεων στο σχολείο θα γίνει με κάθε πρόσφορο μέσο έως την Τετάρτη 11.5.2022