ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Παρακαλούνται οι Γονείς-Κηδεμόνες των μαθητών που θα φοιτήσουν στο 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης στην Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξη κατά το σχολικό έτος 2019-2020 να προσέλθουν ΑΜΕΣΑ στο σχολείο, προκειμένου να υπογράψουν την Υπεύθυνη Δήλωση κηδεμονίας και αποδοχής ηλεκτρονικής ενημέρωσης και τη Δήλωση Στοιχείων Μαθητή που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής των μαθητών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται και στο συνημμένο έγγραφο (στο τέλος της ανάρτησης).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της με αριθ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (ΦΕΚ αρ. φύλλου 2005/31-5-19) Υπουργικής Απόφασης, για την ολοκλήρωση της εγγραφής των μαθητών, χρειάζεται να υποβληθεί στο σχολείο από τον κηδεμόνα τους Υπεύθυνη Δήλωση νομιμότητας της άσκησης της κηδεμονίας και αποδοχής της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης των μαθητών.
Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να συμπληρωθούν και να υπογραφούν η επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δηλωση και η Δήλωση στοιχείων του μαθητή.
Επισημαίνεται ότι για τους μαθητές που δεν είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια της Ελλάδας, προκειμένου να εγγραφούν, είναι απαραίτητη η προσκόμιση πρόσφατου Πιστοποιητικού Γέννησης επίσημα μεταφρασμένου.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες για την φοίτηση των μαθητών του, κατά προτεραιότητα, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) ή και με τηλεφωνική επικοινωνία. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε, να σημειωθεί στην Υπεύθυνη Δηλώση και η ηλεκτρονική διεύθυνση του Κηδεμόνα.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΘΗΤΗ