ΠΡΟΣΟΧΗ: καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας η Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018.

(η αίτηση βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στο τέλος της ανάρτησης)

enisxitikididakslia2016

Βάσει της υπ' αριθμ. 164700/Δ2 υπουργικής απόφασης με θέμα «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ως προς την ενισχυτική διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-2019» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 4517/16-10-2018 προβλέπεται η υλοποίηση υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας στα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά,  στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν μαθητές/τριες όλων των τάξεων του Γυμνασίου που υστερούν στους παραπάνω τομείς γνώσης, Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η επανένταξη των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και η βελτίωση της απόδοσής τους, η μείωση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάληψης του σχολείου.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας καθορίζεται ως εξής:

 


• Για την πρώτη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, μία (1) ώρα Φυσική και δύο (2) ώρες αγγλικά. Σύνολο έντεκα (11) ώρες.
• Για την δεύτερη τάξη Γυμνασίου:  τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, μία (1) ώρα φυσική, μία (1) ώρα χημεία και δύο (2) ώρες αγγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.
• Για την τρίτη τάξη Γυμνασίου: τρεις (3) ώρες Μαθηματικά, δύο (2) ώρες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τρεις (3) ώρες Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, μία (1) ώρα φυσική, μία (1) ώρα χημεία και δύο (2) ώρες αγλικά. Σύνολο δώδεκα (12) ώρες.
Το πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας υλοποιείται σε Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης.
Κριτήριο για την επιλογή και συμμετοχή των μαθητών στα τμήματα μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας, μετά από σχετική ενημέρωση και αίτηση των γονέων και κηδεμόνων, αποτελεί η επίδοση του μαθητή στο αντίστοιχο μάθημα.
Στο σύνδεσμο που ακολουθεί βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή η αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί από το γονέα/κηδεμόνα του ενδιαφερόμενου μαθητή και να κατατεθεί από το μαθητή στο γραφείο του Δ/ντη του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης έως και την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018. 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ